De 5 meest gestelde vragen over hoe het nou zit met vakantie voor een zieke medewerker

Hoe zit het nou ook alweer met de vakantie van een medewerker die niet werkt vanwege arbeidsongeschiktheid?

De vakantieperiode breekt binnenkort weer aan. Heerlijk! Genieten van vrije dagen, maar hoe zit het ook alweer als een medewerker ziek is. Wij merken dat hier nog veel vragen over zijn.

We geven je de antwoorden op de 5 meest gestelde vragen van werknemers.

Je kunt hier als HR functionaris op inspelen door in je verzuimbeleid duidelijkheid te verschaffen over de spelregels bij het genieten van vakantie tijdens verzuim.

De top 5 van meest gestelde vragen:

Bouwt een medewerker tijdens ziekte vakantiedagen op?

Vanaf 01-01-2012 bouwen werknemers gedurende de hele ziekteperiode wettelijke vakantiedagen op. Deze vervallen na 6 maanden gerekend vanaf het einde van het opbouwjaar. De zogenoemde vervaltermijn.

Een medewerker is ziek en wil op vakantie, mag dat?

Veelvuldig wordt tijdens het spreekuur aan de bedrijfsarts de vraag gesteld of een medewerker met vakantie mag gaan tijdens zijn ziekte.

Wanneer de bedrijfsarts geen negatief effect ziet van het genieten van een vakantie op de gezondheidstoestand van uw medewerker, zal hij deze vraag als volgt beantwoorden: medisch gezien is er geen bezwaar dat uw medewerker vakantie gaat genieten.

Of de werknemer daadwerkelijk met vakantie kan en mag, dient hij met de werkgever af te stemmen. Hiervoor dient hij de regels te volgen die gelden voor een reguliere vakantie aanvraag. Mocht u er onderling niet uitkomen of  het nemen van vakantie wel of niet nadelig is voor gezondheidstoestand en hoe dit de re-integratie zou beïnvloeden, dan kunt u dit laten toetsen door de bedrijfsarts.

Voorbeeld: wanneer uw medewerker een beperking heeft waardoor hij niet langdurig achtereen kan zitten is de vraag of een autorit naar het buitenland, waarbij je er vanuit kunt gaan dat hij dus langdurig achtereen zit, wel verstandig is. Dit zou de gezondheid kunnen verslechteren en een negatief effect kunnen hebben op de re-integratie.

De bedrijfsarts geeft dus nooit goedkeuring op een verlofaanvraag, alleen een advies over de gezondheidstoestand van uw medewerker. Dit is een vaak voorkomend misverstand.

Een medewerker wordt ziek tijdens een vakantie, en nu?

Discussies achteraf dragen nooit bij aan een prettige werksfeer. Onze tip is om in uw verzuimbeleid aandacht te geven aan wat uw beleid is t.a.v. ziek melden tijdens vakantie.

De algemene regel is dat ziektedagen geen vakantiedagen zijn en omgekeerd. Ziekte tijdens vakantie komt dus voor rekening van de werkgever. Leg in uw verzuimbeleid vast wat een werknemer moet doen wanneer hij ziek wordt tijdens zijn vakantie. Binnen welke termijn moet hij ziekte melden en waar. Hoe is de controlemogelijkheid geregeld? Moet men een schriftelijke verklaring van een arts voorleggen bij terugkomst in Nederland (in het geval men in het buitenland verblijft) aan de bedrijfsarts.

Het is wel aan de werknemer om te bewijzen dat hij daadwerkelijk ziek was en dus ook niet instaat was om in redelijkerwijs vakantie te genieten. Draag er zorg voor dat uw medewerkers op de hoogte zijn van uw beleid en voorkom de discussie achteraf.

Hoeveel vakantiedagen kan een werkgever afschrijven bij ziekte, als er toch gedeeltelijk wordt werkt?

Omdat er volledige opbouw van vakantierechten geldt tijdens ziekte, is het ook zo dat er een volledige vakantiedag wordt afgeschreven bij het opnemen van vakantiedagen bij ziekte. Wanneer iemand bijvoorbeeld 2 uur werkt op een dag in passen of eigen werk, schrijf je niet 6 maar 8 uur vakantierechten af als hij een vakantiedag opneemt. Wanneer een medewerker vakantie opneemt is hij op die dag logische wijze vrijgesteld van de re-integratieverplichting.

Mag je als werkgever verlofdagen afschrijven bij ziekte?

Deze vraag is niet zomaar te beantwoorden.

Wanneer een medewerker om medische redenen niet in staat geweest is om vakantie te genieten, dan vervallen de wettelijke vakantiedagen niet. Dit kan het geval zijn wanneer een medewerker bedlegerig is of wanneer hij bijvoorbeeld opgenomen is in een zorginstelling.

Ook vervallen ze niet wanneer een medewerker niet in staat gesteld is om ze op te nemen. Een voorbeeld hiervan is dat een medewerker door gebrek aan capaciteiten niet op vakantie kan. Dan geldt de langere verjaringstermijn van 5 jaar.

In sommige CAO’s of in een arbeidsovereenkomst kunnen afspraken zijn gemaakt dat een werkgever instemt met het inhouden van bovenwettelijke vakantiedagen ondanks ziekte.

Check daarom altijd de geldende CAO op bepalingen bij ziekte en vakantie.

Mocht je hulp en/of advies willen bij het schrijven van een goed verzuimbeleid, neem dan contact op met ons.

Deel dit artikel