De ins en outs van casemanagement in taakdelegatie bij VitaMee

Het delegeren van taken door de bedrijfsarts kan de bedrijfsgezondheidszorg doeltreffender en doelmatiger maken. Hierbij is het van belang dat taakdelegatie zorgvuldig en verantwoord plaatsvindt.

De afgelopen periode heeft voor VitaMee in het teken gestaan van een overgang naar een nieuwe manier van samenwerken tussen de casemanager taakdelegatie en de bedrijfsarts. Inmiddels is deze nieuwe werkwijze ingevoerd en werken de casemanagers onder taakdelegatie, ook wel de ‘verlengde arm’ constructie genoemd. Met deze nieuwe werkwijze voldoen wij aan de hoge eisen van de Autoriteit Persoonsgegevens en hebben wij de samenwerking tussen casemanager taakdelegatie en bedrijfsarts geoptimaliseerd.  

Voordelen

De bedrijfsarts is de medisch deskundige en heeft als taak om de medische component van het verzuim objectief te beoordelen en te adviseren over de beperkingen én mogelijkheden voor het werk. Met andere woorden, de bedrijfsarts de-medicaliseert waar mogelijk. De casemanager medische taakdelegate (CMMT) werkt direct en gemandateerd onder de bedrijfsarts van VitaMee.

De CMMT’er is een sterke communicator: heeft empatisch vermogen, kan de liefdevolle confrontatie aangaan, is creatief in oplossingen, fris en wakker. 

Arco Verhoeven, bedrijfsarts

Peter van de pol, bedrijfsarts

Door Corona nieuwe talenten ontdekt...

Els Droppers, CMMT

Peter Vooren, CMMT

Onze verzuimbegeleiding bestaat uit de volgende disciplines

Medisch team

Altijd onafhankelijk en simultane belangen afweging: 

 • Bedrijfsarts (BA) 
 • Casemanager medische taakdelegatie (CMMT) 
 • Medisch secretaresse 

Klantteam

Adviseur werkgever en bewaker (overtreffen) klantbelofte:

 • Casemanager/Verzuimspecialist 
 • Accountverantwoordelijke 

Werknemer

Coaching, begeleiding en activering werknemer 

 • Care&Case Coach (1e en 2e spoor re-integratie) 
 • Toegepast Psycholoog 
 • Persoonlijk leiderschap 
 • Leefstijl Coach 

Werkwijze medische begeleiding per 1 juli 2020

De bedrijfsarts wordt ingezet bij speciale en complexe (medische) vraagstukken:

 • 1e consult incl. Probleemanalyse (PA) 
 • Voor het opstellen van het inzetbaarheidsprofiel (IZP) 
 • Actueel Oordeel (bij ziek uit dienst en WIA aanvraag) 
 • Medische Informatie (bij ziek uit dienst en (vervroegde) WIA aanvraag) 
 • Stagnatie in de re-integratie 
 • Veranderd ziektebeeld 
 • Op verzoek van de CMMT 
 • Op verzoek van de medewerker (openspreekuur volgens de Arbowet, artikel 14.1) 

Wat is de rol van de CMMT

Deze casemanager taakdelegatie heeft namens de bedrijfsarts contact met je medewerker, maar zal nooit zelf een oordeel vormen over de arbeidsongeschiktheid.

Het medisch team bespreekt wekelijks de lopende dossiers, evalueren de voortgang en bepalen samen de opvolging.  De CMMT’er:

 • begeleidt de opvolging van de re-integratie van de arbeidsongeschikte medewerkers 
 • richt zich op de gedragscomponent en de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker 
 • stelt een actieplan op. In dat actieplan worden gerichte interventies opgenomen op zo nodig medisch gebied (onder taakdelegatie van de bedrijfsarts), maar ook op het gebied van vitaliteit, loopbaan, werk-privé balans en leefstijl. CMMT geeft richting aan eigen opvolging en maakt vervolgafspraken. 
 • bespreekt alle componenten die te maken hebben met het functioneren van de medewerker in de organisatie, zoals motivatie en betrokkenheid, kennis en vaardigheden, loopbaanontwikkeling, arbeidsvoorwaarden en omstandigheden, werk-privé balans en gezond leven en werken en het beperkt functioneren door fysieke klachten 

Ziekteproces en begeleidingrollen

 • Aanvraag ziekteverlof door medewerker: 
  Medewerker meldt zich ziek bij de leidinggevende.
 • Acceptatie ziekmelding en bepalen actie 
  Leidinggevende bepaalt de vervolgstappen in afstemming met de medewerker 
  1. Ziekmelden: duur ziekmelding bewaken en inschatten: bij dreigend > 6 weken arbeidsongeschikte medewerker zo snel mogelijk inplannen bij de Bedrijfsarts 
  2. Bedrijfsarts heeft ruim de tijd bij het eerste spreekuur: voor kennismaking, doorvragen, anamnese, probleemanalyse, bepalen advies en maken terugkoppeling. BA geeft richtlijnen aan ten aanzien van opvolging: frequentie (op welke termijn een medewerker wordt gezien) en opvolging (bedrijfsarts of CMMT).
  3. Opvolgend spreekuur door CMMT: volgens bovenstaande aanpak.
  4. Bij stagnatie, veranderende medische situatie of belangrijke momenten volgens WvP zal een spreekuur bij de BA worden ingepland. Op basis van dit actuele advies zal CMMT de opvolging en begeleiding weer oppakken.

 

 • Behoefte aan preventieve aanpak/aandacht klachten medewerker: 

Leidinggevende plant medewerker in bij CMMT, deze adviseert ten aanzien van vervolgstappen.

 • Inschatting geen ziekte:

Leidinggevende bekijkt eventueel mogelijkheden bijzonder verlof/ overlegt met HR/P&O.

De rol van leidinggevende is om het advies van de bedrijfsarts en de CMMT om te zetten in praktische werkafspraken en dit op te volgen en samen met de medewerker te evalueren. Deze opvolging biedt de bedrijfsarts en CMMT input voor de opvolging van de re-integratiemogelijkheden.

De leidinggevende/casemanager begeleidt het proces in navolging Wet Verbetering Poortwachter en adviseert welke acties er ondernomen moeten worden.

Werkgever/leidinggevende/HR kan in deze taken en verantwoordelijkheden altijd advies en ondersteuning vragen aan de verschillende benoemde specialisten en/of coaches van VitaMee.

Heb je vragen over de rol van CMMT of verzuimbegeleiding in jouw organisatie? Neem dan contact op.

Deel dit artikel