Het heft in eigen hand

Yes! Laura is afgestudeerd! In het afgelopen half jaar heeft Laura haar scriptieonderzoek “Het heft in eigen hand” voor VitaMee uitgevoerd.

Het onderzoek richtte zich op de vraag wat er gedaan kan worden om zelfregie bij verzuimende medewerkers in het re-integratieproces te verhogen om te komen tot succesvolle re-integratie.

In de praktijk blijkt vaak dat het integratieproces voor de verzuimende medewerker als een gecompliceerd en lastig geheel wordt ervaren. Bovendien is het nogal een zware belasting. Daardoor kan de verzuimende medewerker een afwachtende houding ontwikkelen. Diegene toont dan weinig tot geen initiatief.

Een gebrek aan zelfregie vormt een gevaar voor succesvolle re-integratie. Het is voor een werkgever en VitaMee essentieel om zelfregie bij de verzuimende medewerkers te verhogen om te komen tot succesvolle re-integratie.

Zelfregie

Zelfregie is ontzettend belangrijk om te stimuleren tijdens re-integratie. De belangrijkste factoren om zelfregie te versterken bij verzuimende medewerkers, blijkt uit de theorie te zijn:

  • een gevoel van keuzevrijheid hebben;
  • autonomie ervaren;
  • vertrouwen in zichzelf hebben;
  • betrokkenheid voelen van de sociale omgeving;
  • betrokkenheid ervaren van de werkgever.

Het doel van het onderzoek was om VitaMee in advies te voorzien in de behoefte aan meer onderbouwde kennis over het verhogen van zelfregie bij verzuimende medewerkers binnen het re-integratieproces.

Met dit advies kan VitaMee haar dienstverlening vernieuwen en gebruiken om nieuwe diensten/ producten te ontwikkelen bij haar aangesloten organisaties. Voor het onderzoek is de volgende onderzoeksvraag opgesteld:

Waar heeft de verzuimende medewerker, aangesloten op de dienstverlening van VitaMee, behoefte aan tijdens het re-integratieproces om zelfregie te beïnvloeden om zo te komen tot succesvolle re-integratie?

Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is er een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek richtte zich op verzuimende medewerkers en HR-adviseurs van vier organisaties aangesloten bij VitaMee.

Door middel van semi-gestructureerde interviews is er aan de hand van een topiclijst gevraagd naar de ervaringen en meningen van de vijftien respondenten over: hun gedragsintentie, zelfbeschikking, ondersteunende activiteiten van de werkgever en de mate van zelfregie in het re-integratieproces.

De uitkomsten

De resultaten laten zien dat verzuimende medewerkers behoefte hebben aan het ervaren van zelfregie. Zij willen de effectiviteit voelen tot het nemen van zelfregie, om initiatieven te kunnen ontplooien hebben zij ruimte nodig.

Werkgever, arbodienstverlener en gezondheidszorg moeten bijdragen om zelfregie te kunnen stimuleren. Kortom, een verzuimende medewerker moet voor een succesvolle re-integratie:

  • zelfregie ervaren;
  • gevoel van eigen effectiviteit ervaren met betrekking tot het nemen van zelfregie;
  • de ruimte krijgen om initiatieven te kunnen ontplooien: autonomie en keuzevrijheid;
  • steun krijgen van de werkgever, arbodienstverlener en gezondheidszorg om zelfregie te nemen.

Wij bedanken Laura natuurlijk voor haar energie en input. De aanbevelingen die uit het onderzoek komen, nemen we uiteraard mee in de verbetering van onze dienstverlening. Daar zijn al een aantal leuke ideeën uit voortgekomen!

Deel dit artikel