fbpx

VitaMee B.V. is een professionele organisatie op het gebied van Arbodienstverlening (Verzuim&Preventie), (SMART) HR – advies en ondersteuning en Leiderschap en Team Ontwikkeling.

Dit privacy statement gaat vooral in op onze diensten die voortkomen uit de Arbodienstverlening.

Wij  voorzien onze  opdrachtgevers van een breed pakket kwalitatief hoogwaardige (Arbo)dienstverlening. Hiermee stelt VitaMee B.V. haar klanten in staat het verzuim te beheersen, de arbeidsomstandigheden te optimaliseren en het welbevinden van de medewerkers te vergroten. Preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie vormen hierin één geheel.

Verzuimbegeleiding is er op gericht om een spoedige en succesvolle hervatting in het eigen werk of  ander werk te realiseren.  In haar dienstverlening streeft VitaMee B.V. naar een onpartijdige oordeelsvorming. VitaMee B.V. voldoet aan de eisen die de AVG stelt en handelt daar ook naar.

Doel  verwerking  persoonsgegevens 

VitaMee B.V.  verwerkt persoonsgegevens om haar taken namens de werkgever uit te voeren die voortvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.

Wij vragen de gegevens van een organisatie en de persoonsgegevens van haar medewerkers als  deze een dienstverleningsovereenkomst met VitaMee B.V. aangaat. Wij gebruiken deze gegevens om  maatwerk te leveren op het gebied van verzuimbegeleiding en de overige preventietaken. Wij gaan  zorgvuldig met uw gegevens om. De gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn  bestemd en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Beveiliging  persoonsgegevens 

VitaMee B.V. zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met  de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Het gaat te ver om deze alle op te sommen, maar dit zijn de belangrijkste:

Bewaartermijn  persoonsgegevens 

VitaMee B.V. bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is  voor het doel van de gegevensverwerking, tenzij VitaMee B.V. hiertoe op wettelijke grondslag verplicht is.

Uw  privacyrechten 

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te  vragen (artikel 16, 17 AVG). Daarnaast heeft u recht op  beperking van verwerking (artikel 18 AVG) en het  recht op overdraagbaarheid (artikel 20 AVG).  Als u uw recht wilt uitoefenen, kunt u een schriftelijk en gespecificeerd verzoek doen. VitaMee B.V. behandelt uw verzoek binnen 4  weken.

Bescherming  van  uw  rechten 

Ter  bescherming van uw gegevens en rechten heeft VitaMee B.V. een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld, zoals bedoeld in artikel 37 AVG. Onze FG is Wilco Luijmes.

We  hebben ons beleid  vastgelegd in ons managementhandboek (ISO  9001:2015) en  het

privacyreglement. Dit reglement kunt u opvragen bij onze functionaris gegevensbescherming.

U kunt uw verzoeken sturen aan:

VitaMee B.V.

t.a.v.  de heer  W.  Luijmes

Nobelstraat  9 01

7131  PZ  Lichtenvoorde