ESF subsidie

De ESF subsidie duurzame inzetbaarheid

De EU en de Nederlandse overheid willen mensen langer gezond aan het werk houden en de arbeidsproductiviteit van de werkenden vergroten. Daarom is de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid (onderdeel van het Europees Sociaal Fonds) in het leven geroepen, waarmee werkgevers subsidie kunnen ontvangen voor activiteiten die bijdragen aan deze doelstelling. Zowel bedrijven als (overheids)instellingen kunnen subsidie ontvangen voor de inhuurkosten van een extern adviseur. 

In 2019 gaat er wederom een tijdvak open voor de ESF subsidie Duurzame Inzetbaarheid.

Maar let op, er is in 2019 maar één kans om deze subsidie aan te vragen. Er is slechts één kortdurend tijdvak, namelijk van 8 t/m 12 april 2019

Welke activiteiten vallen onder deze regeling?

Projecten die onder de subsidieregeling vallen, kunnen betrekking hebben op maatregelen om de gezondheid en vitaliteit van medewerkers te bevorderen, alsmede hun betrokkenheid en productiviteit. Ook initiatieven om de interne en externe arbeidsmobiliteit te versterken, zodat werknemers aantrekkelijk blijven voor de organisatie en de arbeidsmarkt, behoren hiertoe. Verder komen onderzoeken in aanmerking die gericht zijn op de vraag hoe medewerkers actief betrokken kunnen worden bij de verbetering van de organisatie van het werk. Voor het aankomende tijdvak kan er advies worden ingewonnen op één of meerdere van de volgende thema’s en activiteiten:

  • Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl en het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer.
  • Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van de niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden.
  • Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap.
  • Het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van arbeidstijdenmanagement.

ESF budget en hoogte van de subsidie

Het totale subsidiebudget voor de ESF-ronde van 2019 bedraagt € 15 miljoen.

De subsidie per project bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele projectkosten. Per aanvrager bedraagt de maximale subsidie € 12.500,- bij een bedrag van € 25.000 aan subsidiabele projectkosten. Om in aanmerking te komen voor subsidie dienen de subsidiabele projectkosten minimaal € 12.000 (ex. btw) te bedragen.

Een wijziging ten opzichte van de voorgaande jaren is dat, indien het subsidieplafond van € 15 miljoen wordt overschreden, afhandeling plaatsvindt door middel van loting. Tijdens de eerste ronde van 2018 was dit het geval.

Meer weten?

Vul hier je gegevens in en je ontvangt direct de voorwaarden voor de aanvraag. We nemen dan spoedig contact op om je gericht een advies te kunnen geven.